top of page

THE RESTORATION

ALGEMENE VOORWAARDEN

Welkom bij Mega Retro Belgium

Wij wensen je een aangenaam bezoek en hopen dat je ons concept en service productief, gebruiksvriendelijk en leuk vindt. Vooraleer je account bij Mega Retro Belgium wenst aan te vragen, gelieve het volgende gebruiksreglement (hierna 'regels' of 'reglement') aandachtig te lezen. Noteer dat elke schending van dit akkoord kan resulteren in een beëindiging van onze service aan jou, onder voorbehoud van alle overige rechten die in hoofde van Mega Retro Belgium zouden kunnen ontstaan naar aanleiding van deze schending. Mega Retro Belgium behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst te wijzigen. Voor algemene informatie kun je altijd een e-mail sturen naar volgend adres: info@megaretro.be

Meer over jouw account en lid maatschap
 

Om lid te worden bij ons, moet je minimum 18 jaar zijn en  o.a. een geldig, actief e- mailadres opgeven waarop wij je kunnen bereiken i.v.m. de werking van onze service.

Jouw account bij Mega Retro Belgium is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van het wachtwoord dat wordt toegekend. Je moet al het nodige doen om te vermijden dat onbevoegden toegang krijgen tot je account. Mega Retro Belgium kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van het ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden. Elk gebruik van je account door middel van je wachtwoord valt onder jouw exclusieve verantwoordelijkheid. We raden je dan ook aan om je wachtwoord regelmatig te wijzigen..

Mega Retro Belgium maakt geen identiteit van klanten, leveranciers of persoonlijke data openbaar, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is.
Mega Retro Belgium respecteert uw privacy en zal uw gegevens niet voor andere doeleinden dan commerciële samenwerking gebruiken en niet aan derden ter beschikking stellen zonder uw toestemming.

Bij betreding van onze evenementen gaat u akkoord met volgende voorwaarden

Minimum leeftijd

De minimum leeftijd is 18 jaar. Jonger dan 18 jaar is enkel mogelijk mits begeleiding van een of meerdere volwassenen.  We gaan er dan ook vanuit dat deze toeziet op de jongere.

Drugs

Verkoop/gebruik van drugs in de zaal is ten strengste verboden. Mensen die betrapt worden op gebruik/verkoop zullen meteen de party moeten verlaten en zonodig begeleid worden naar de politie. 
 

Fotos / Video

Bij toegang tot het evenement ga je akkoord dat er de avond zelf foto’s/videos zullen genomen worden. Deze worden gepubliceerd op onze website/fanpage/youtube ter promo van onze volgende evenementen. Wenst u niet gefilmd worden of dat er fotos getrokken worden dan hebt u steeds het recht dit te melden en zullen we hiermee rekening proberen te houden. Doch weet u dat het kan zijn dat u op de achtergrond ergens in een foto/beeld verwerkt zit. Het staat u vrij niet naar onze party te komen. U bent op de hoogte.

Prijzen

Al onze prijzen vermeld in de webshop zijn inclusief btw . Een overzicht van de verzendkosten voor het te bestellen product wordt ten alle tijden weergegeven op de productpagina   van het  te bestellen product .  Prijzen kunnen aangepast worden.

Conformiteit

Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

Levering

Het bestelde item wordt in principe binnen 3 weken geleverd, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door Mega Retro Belgium uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd.


Betalingen

De betaling gebeurt online via een beveiligd betaalsysteem of via overschrijving voor levering. Mega Retro Belgium werkt voor de online betalingen samen met Mollie. Mollie voldoet aan de strengste veiligheidsnormen van de sector. Als je kiest voor een online betaling wordt de bestelling bij ons bekrachtigd na akkoord van het betaalorganisme. Bij weigering door dit organisme wordt de bestelling automatisch geannuleerd en wordt er een annuleringswaarschuwing gegeven. Betalingen worden verwerkt voor en namens Mega Retro Belgium, een vereniging geregistreerd in België met ondernemingsnummer 0729.875.708 met administratieve zetel te Kaaskorf 169, 3390 Houwaart, België.

Herroepingsrecht

Elke klant heeft het recht om zonder aantoonbare reden af te zien van zijn aankoop (op uizondering van e-tickets en vouchers) binnen de redelijke bedenktermijn van 14 dagen. Deze termijn gaat in vanaf de dag van ontvangst van de aankoop door de klant, of vanaf een door de verkoper en klant (of vertegenwoordiger van de klant) afgesproken periode. Tijdens de bedenkperiode zal de klant de ontvangen producten en de verpakking bewaren als een goede huisvader. Indien de klant gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht dient hij alle producten incl. de originele verpakking terug te sturen naar Mega Retro Belgium,Kaaskorf 169,3390 Houwaart België.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 10 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Klachtenregeling

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar info@megaretro.be. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur.

Algemene voorwaarden Ticketbeleid Mega Retro Belgium
 

 • Uw ticket geldt slechts voor één keer toegang tot het evenement.

 • Tickets worden niet terugbetaald.

 • Het namaken van een toegangsticket zal juridisch vervolgd worden.

 • Bij ontvangst van het toegangsticket verklaart de houder zich akkoord met een mogelijke aftasting.

 • De persoonlijke gegevens, eventueel ontvangen bij de aankoop van het ticket, kunnen later gebruikt worden voor promotionele doeleinden. Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 • Het bewijs van toegang (armband / stempel) mag niet doorgegeven of nagemaakt worden. Wie betrapt wordt zal gerechtelijk vervolgd worden.

 • Indien de organisator het programma of de uurregeling van het evenement uit noodzaak moet wijzigen blijft het ticket geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.

 • Annulatie van een of meerdere dj’s/optredens buiten de wil van de organisator zal geen aanleiding geven tot terugbetaling ticket.

 • Het meebrengen van eigen consumpties in om het even welke verpakking is verboden op het evenement. Het aankopen van een ticket impliceert dan ook dat u akkoord gaat met dit verbod en rugzakken, handtassen, enz. gecontroleerd zullen worden op de aanwezigheid van eigen consumpties.

 • Het meebrengen en gebruiken van drugs op en naar het evenement is verboden. Indien u betrapt wordt op het bezit van drugs zal de politie verwittigd worden.

 • Wie onder invloed van alcohol en/of drugs het evenement wil betreden kan worden geweigerd zonder vergoeding van het ticket.

 • Alle mogelijk gevaarlijke voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, zijn verboden.

 • De houder neemt op eigen risico deel aan dit evenement en ontslaat de organisatie van alle aansprakelijkheid. De houder verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.

 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.

 • De organisatie heeft het recht om mensen te weigeren of van het terrein te verwijderen indien zij bovenstaande regels niet respecteren.
Ticketbeleid bij Covid-19 Maatregelen

Aangekochte tickets blijven steeds geldig bij een uitgestelde editie (door eventuele genomen coronamaatregelen)
en vervallen nadat de editie heeft plaatsgevonden. Indien u niet op de nieuwe geplande datum aanwezig kunt zijn bieden
wij u de mogelijkheid om uw ticket(s) om te boeken naar een andere geplande editie van Mega Retro naar keuze.


COVID SAFE TICKET
Afhankelijk van de geldende maatregelen inzake COVID-19 dient u zich er van bewust te zijn dat u (mogelijk) over een Covid Safe Ticket
moet beschikken als u wilt deelnemen aan onze evenementen. Voor meer informatie over het Covid Safe Ticket en huidig geldende maatregelen raadpleeg de federale overheidsdiensten.

 

 

bottom of page